לוגו נשבעים לחיים

הנחיות לאישור חברות הסעה חדשות

 

 • החזקת כל הרישיונות הנדרשים עפ"י דין, לשמש כחברה למתן שירותי הסעה, לרבות שירותי הסעה של קטינים, והיא מעסיקה קצין בטיחות תעבורה מוסמך, ופועלת בהתאם לכל דין ו/או הנחיות משרד התחבורה, וכי יש בידה את כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לרבות בתחום הבטיחות , קציני בטיחות וכו'..
 • הכרות עם חוזר מנכ"ל משרד החינוך בכל הקשור לנוהלי הסעה במפעלים וטיולים של תנועות נוער, והיא מתחייבת כי במתן שירותי ההסעה, תפעל בהתאם ובכפיפות לחוזרים הנ"ל.
 • החברה אוחזת בביטוח חובה + צד ג', לכלל האוטובוסים שבבעלותה ובביטוח תאונות אישיות לכלל המועסקים על ידה.
 • החזקת צי אוטובוסים חדישים גדולים מתאימים ותקינים לצורך מתן שירותי הסעה – גילו של כל אוטובוס לא יעלה על 10 שנים. החברה מצהירה כי יש באפשרותה לספק אלטרנטיבות ראויות ומהירות במקרים של תקלות מכניות בעת מתן שירותי ההסעה על ידה.
 • עמידה בדיני העבודה – החברה משלמת לכלל המועסקים על ידה, לא פחות משכר המינימום ובהתאם להוראות הדין הנהוגות בישראל.
 • החברה מתחייבת להעסיק עובדים מקצועיים, מיומנים, בעלי ניסיון של שנה רצופה לפחות בנהיגה בפועל על אוטובוס, בריאים גופנית ונפשית, ללא עבר פלילי, בעלי תעודות זהות ישראלית ובעלי רישיון נהיגה ישראלי בתוקף.
 • נהגי החברה יחזיקו אישור משטרה לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א.
 • יש להמציא את המסמכים הבאים:
 1. צילום תעודת קצין בטיחות בתעבורה וכתב מינוי לקצין הבטיחות ממשרד התחבורה
 2. אישור משרד התחבורה להפעלת חברת הסעות
 3. .פוליסת ביטוח בתוקף של החברה
 4. אישור ניהול ספרים וניכוי מס של החברה
 5. רישוי עסק של החברה
 6. הצהרת עו"ד של החברה שכלל נהגי החברה נבדקים במשטרה בגין העדר עבירות מין ע"פ החוק.
 7. רשימת כלל האוטובוסים ושנת היצור שלהם – חתומה ע"י עו"ד.

להורדה – לחץ כאן

dji00643