לוגו נשבעים לחיים

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר האינטרנט "חריש לחיים"

 

ארגון דרור ישראל (להלן: "הארגון") מקדם בברכה את המשתמשים באתר "חריש לחיים" ( להלן: "האתר").

הנכם מתבקשים לקרא בעיון ובקפידה את תנאי השימוש להלן, וזאת לפני שאתם עושים כל שימוש באתר .

בעצם כניסתכם ו/או שימושכם ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר הנכם מסכימים ומאשרים בזאת את תכולתם של תנאי שימוש אלה עליכם.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

כללי

האתר נועד לרכז את המידע הנדרש לעוסקים בהדרכת נוער, בתחומי הבטיחות, הביטחון והחירום ומכלול תחומי שמירת החיים במסגרת פעילויות הדרכה שונות שנעשות עם נוער, ובכלל זה האתר מאפשר קישור לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך הרלוונטיים, תחקירים פנימיים שנעשו וכד'.

האתר נועד להוות כלי עזר לחברי הארגון העוסקים בפעילות הדרכת נוער.

כל גורם אחר שעוסק בהדרכת נוער לא יוכל להסתמך על האתר ו/או על התוכן המופיע בו לצורך פעילותו.   

כל שימוש בתוכן האתר ע"י צדדים שלישיים יתבצע על אחריותם הבלעדית בלבד, ולא תהיה לצד שלישי כל טענה ו/או תביעה כנגד הארגון בקשר לתוכן באתר, לרבות בשל הסתמכותו של צד שלישי על תוכן האתר.

ככל שתתגלה סתירה ו/או אי התאמה בין תוכן האתר לבין החובות החלות עפ"י כל דין ו/או מסמכים רשמיים של המדינה כגון חוזרי מנכ"ל משרד החינוך, האמור בדין ו/או במסמכים הרשמיים, גובר.

השימוש באתר

השימוש באתר מוצע למשתמש כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים לעיל ולהלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS-IS)  ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הארגון ו/או מי מטעמו בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה.

השימוש בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר יעשו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שנויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה ו/או המוצרים שמקורם באתר.

הארגון רשאי לסגור את האתר או לשנות מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. על כן, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הארגון בקשר לכך.

 הארגון אינו אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – שיגרם למשתמש  או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע או התכנים המתפרסמים באתר ו/או באתר המקושר.

 הארגון אינו אחראי לתקינותם ו/או פעילותם של קישורים שימצאו באתר . עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, והארגון לא יישא בכל אחריות בקשר לכך.

המשתמש אינו רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים שעלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם ו/או אחרות של הארגון או של צד ג' כלשהו.

השימוש באתר אינו מעניק זכויות או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת.

מדיניות הפרטיות

חלק מהפעילות ו/או השירותים הניתנים באתר, טעונים הרשמה ומסירת פרטים של המשתמש כגון, שם מלא, ודרכי התקשרות (כתובת, כתובת דוא"ל, טלפון נייד וכד'). באחריות המשתמש למסור מידע נכון ומדויק.

נתוני המשתמש יישמרו במאגר הנתונים של הארגון ולא ייעשה בהם כל שימוש מעבר למטרת הרישום ואיסוף נתונים סטטיסטים על השימוש באתר.

במסגרת האתר קיימת אפשרות לשימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. ה"עוגיות" (Cookies) מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש ביקש לראות בעת הכניסה לאתר וכד'. המידע בעוגיות מוצפן, והארגון נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביו יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן. משתמש שאינו מעוניין לקבל את העוגיות, יוכל להימנע מכך ע"י שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. למקרה שהמשתמש לא יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש.

הארגון נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ופרטיות המשתמש. עם זאת, אין הארגון יכול להתחייב שהאתר יהיה חסין ומוגן באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית. ידוע למשתמש שהארגון לא יישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, שיגרמו לו כתוצאה מפעילות בלתי מורשית באתר, לרשות פגיעה בפרטיותו.

שימוש בפורום ו/או כתיבת תגובות ו/או מסרים

האתר מאפשר לחבר ארגון משתתף לעיין בהודעות המופיעות בפורום שמנוהל באתר ולכתוב הודעות ותגובות ענייניות.  המשתתף מתחייב לשמור על לשון מכובדת , ולא להפר כל דין בכתיבה בפורום.

ידוע למשתמש כי הארגון איננו אחראי בכל צורה או דרך שהיא לתוכן המפורסם ע"י משתמשים באתר. מבלי לפגוע באמור לעיל, הארגון רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי למחוק ו/או להסיר כל תוכן ו/או תכתובת באתר, אשר לפי שיקול דעתו כולל תוכן בלתי חוקי, לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות .

המשתמש נותן לארגון הרשאה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, להעביר את פרטיו לצד ג', היה ויחויב לעשות כן, במקרה של תלונה או תביעה שתגיע לארגון ותתייחס לתוכן הכלול בהודעה שפרסם.

הדין וסמכות השיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי רק לבתי המשפט במחוז תל-אביב המוסמכים לדון בעניין.