לוגו נשבעים לחיים

הסכם הבנות עם הורי החניכים המשתתפים במפעלי התנועה

 

מידע כללי ונהלים

(טיול, מחנה, סמינר וכד')

המסמך מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד ומכוון לשני המינים כאחד!

תנועת הנוער העובד והלומד, מפעילה במשך שנת הפעילות- בפיקוח מחלקת מפעלים וטיולים והרכזים את מפעלי התנועה השונים (טיולים, מחנות, סמינרים, השתלמויות, עצרות, אירועים שונים וכדומה).

התנועה פרוסה בכל רחבי הארץ: בערים, בכפרים, בקיבוצים ובמושבים, פועלת בקרב בני נוער עובדים ולומדים, ערבים, דרוזים ויהודים.

רכזי המעגלים והחטיבות בתנועה מלווים ומפקחים אישית על הפעילות ורואים במפעלים ובטיולים אחד משיאי העשייה התנועתית של החניכים. ממלאי התפקידים שוקדים על כך שהאירועים יתנהלו ברמה הגבוהה ביותר, תוך הקפדה על ביטחונם, בטיחותם, בריאותם ורווחתם של החניכים מעל הכול.

התנועה בעלת הסמכה לתו תקן של מכון התקנים הישראלי – ISO 2000:9001, זהו אישור בינלאומי לאיכות לתחום טיולים, סמינרים, פעילות חוץ קינית, פיקוח והעברת נהלים בתחום הביטחון, הבטיחות, הבריאות והביטוח, הפעלת מרכז סמינרים ולוגיסטיקה.

בחוזר זה מפורטים נהלים רלוונטיים הקשורים לטיפול, ולכללי ההתנהגות לקראת המפעל התנועתי ובזמן שהייתם של החניכים במפעל התנועתי ובאירוע – פרסום נהלים אלו מהווה מעין חוזה בינינו לבינכם ההורים, בו אנו מתחייבים לפעול על פי הנהלים המחמירים ביותר על מנת "להחזיר את בנכם/בתכם הביתה בשלום", ואתם מצדכם מתחייבים לפעול באותה צורה ולקיים עם בנכם/בתכם שיחת הבהרה טרם האירוע, ע"פ הנקודות המפורטות בהמשך.

כתובת להערות, להארות, לתלונות ולמחמאות או הצעות לשיפור או שינוי (בכתב!):

פקס – 057-7972423, דוא"ל:    noal@noal.co.il

דואר: הנוער העובד והלומד – מרחב חיים – רחק קיבוץ גליות 120 תל אביב

התייחסות ראשונית לפנייה אלינו תימסר להורים ולפונים תוך 11 ימי עבודה (כך מחויבותנו על-פי תקן הISO) ממועד הגעתה.

 

נהלים והתנהגות חניכים:

התנועה מצפה כי טרם יציאת חניך למפעל תנועתי יתדרכו אותו הוריו בנוסף לתדריך התנועתי.

ההורים מתבקשים להדגיש את הנושאים הבאים:

 • החובה להישמע להנחיות המדריכים והרכזים, גם אם זה לא נראה לו נכון או לא נוח.
 • להישאר עם חבריו במסגרת קבוצתו ובחסות מדריכיו.
 • להקפיד על שתייה מרובה, חבישת כובע, תנועה בנעליים סגורות ע"פ ההנחיות, התגוננות מתאימה מפני מזג האוויר ותנאי השטח.
 • להגביר זהירות וערנות באזור מצוקי והררי וברחצה בבריכה ובים.
 • איסור רחצה בים ובבריכה באזור לא מורשה ו/או בלילה ו/או ללא היתר מפורש ובהשגחה של מציל מורשה.
 • לשמור על ניקיון, על התנהגות נאותה, מוסרית וחברית, להימנע מאלימות מילולית ופיזית, איסור שימוש בסיגריות, אלכוהול, בוודאי שלא סמים וכו'.
 • בטיול או במסע במקרה ניתוק מהקבוצה, על החניך להישאר במקום עד לאיתורו.
 • יציאה למפעל תנועתי מחייבת אישור בכתב מההורים, ציון הערות רלוונטיות בתחום בריאות בנכם/בתכם בתחומים הנפשיים והפיזיים.
 • בפעילות מים יש לציין אישור על ידיעת השחייה והסכמה לכך.
 • במפעלי התנועה יצולמו תמונות של המשתתפים בחלק מהפעילות ויתכן שיוצגו באינטרנט או בפייסבוק.
 • בשל מורכבות המפעל התנועתי, רכזי האירוע יקפידו במיוחד על כללי משמעת. חניך שהתנהגותו תהיה בעיתית, בהתאם להחלטת רכזי האירוע, תופסק השתתפותו. באחריות ההורים לדאוג לאספו ממקום המפעל ובמידה וההורים לא יבואו לקחת את החניך הוא ישלח במונית לביתו על חשבון הוריו (לאחר הודעה מפורטת על כך).
 • ההשתתפות במפעל תנועתי היא לכל אורכו, מרגע היציאה ועד הסיום.
 • היציאה תהיה בזמן שנקבע והמאחרים לא יורשו להצטרף.
 • אין יציאות ליום או לערב במהלך המפעל.
 • חניך שתהיה לו בעיה אישית שמחייבת אותו להיעדר למספר שעות, יפנו הוריו שבועיים לפני האירוע לפקס' מספר 057-7972423 או לתיבת דואר אלקטרוני noal@noal.co.il תוך ציון הסיבה, המועד, פרטים אישיים והתחייבות להסעה פרטית הלוך ושוב. לפניה תהיה התייחסות ותינתן תשובה (חיובית או שלילית).

רפואה ותברואה:

 • קיימת חובה לעדכן את רכזי הפעילות בבעיות בתחומים הפיזיים והנפשיים – אחריותנו הינה לשמירת חיי בנכם/בתכם, אנו מחויבים לדיסקרטיות ושמירת המידע אודות בנכם/בתכם.
 • הורי החניך יחתמו על אישור בריאות בנוסח המצורף לכל חוזר, לא יאוחר מ – 14 יום לפני יציאת החניך למפעל, כתנאי להשתתפות.
 • לחניך הסובל מבעיה רפואית קבועה, זמנית או מתמשכת, יש לצרף מסמך מפורט מרופא

המשפחה ובו הוא מאשר את היציאה, מפרט את הבעיה הרפואית ומציין דרכי טיפול ותרופות נדרשות.

 • בשיקול דעת אנשי הרפואה ובמקרים של בעיות רפואיות משמעותיות, בהן אחראי הרפואה, רופא המפעל או הרופא המלווה את התנועה יתרשמו כי השתתפות החניך במפעל עלולה לסכן את חייו, יתכן ולא נוכל לאשר את השתתפות החניך במפעל. במקרים אלה תימסר על כך הודעה עד 72 שעות לפני המפעל, והתשלום עבור המפעל יוחזר במלואו.
 • יש לשלוח עם החניך תרופות בכמות מספקת לכל התקופה (כולל מלאי רזרבי למקרה של אובדן ו/או רטיבות וכד'). במקרה וחניך יגיע למפעל ללא התרופות הדרושות, באחריות הוריו יהיה להביא לו את התרופות למקום המפעל, זאת על מנת לאפשר את השתתפותו.
 • בכל מהלך המפעל ישהה במקום צוות רפואי כמתחייב מהוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך (מגישי עזרה ראשונה, חובשים ועל-פי הצורך רופא).
 • לשיקולו של הצוות הרפואי מתן תרופות לחניך שנזקק לכך.
 • בפעילות ללא רופא, חובש מוסמך רשאי לתת תרופות ללא מרשם לבנכם/בתכם, באם אלה יזדקקו להן. אתם מוזמנים לפרט את הנחיותיכם בנושא בטופס אישור ההורים.
 • במקרה של התפתחות בעיה רפואית חדשה במהלך 48 השעות הקודמות למפעל, יש להודיע על כך בהקדם לרכז המפעל, דרך המדריך האישי / טלפון ההורים.
 • רק אם ולאחר שיתברר בקופת החולים/בית החולים כי קיימת בעיה רפואית משמעותית, ידווח טלפונית להורי החניך, בהתאם לפרטים שימסרו כדרכי התקשרות עם הורי החניך.
 • במידה והחלטת הגורמים הרפואיים תהיה שעל החניך לחזור לביתו, באחריות ההורים להגיע לבית החולים או למקום המפעל ולקחת את בנם/בתם הביתה.
 • במידה ובנכם/בתכם סובל ממחלות חום, שלשול, דלקות עיניים לפני או במהלך המפעל נבקשכם להגיע ולקחת את החניך הביתה.
 • נבקשכם להנחות את בנכם/בתכם לשטוף ידיים עם מים וסבון לאחר עשיית צרכים ולפני כל ארוחה.
 • נבקשכם להנחות את בנכם/בתכם להקפיד על שימוש בבקבוק אישי ולא להעביר כלי אוכל בין אנשים.
 • לעניין פרק זה חניך הינו גם מי שמדריך שכבה צעירה, מרכז שכבה צעירה או כזה שנושא

בתפקיד כלשהו במערך התנועתי.

אבטחה ובטיחות:

 • הטיולים נבחנים, מתואמים ומאושרים על-ידי גורמי הביטחון במשרד החינוך. מרחב חיים – מחלקת מפעלים של התנועה, דואגת למערך האבטחה, בהתאם לדרישת גורמי הביטחון.

לעיתים ישנה החמרה תנועתית בנהלים מעבר לנדרש, זאת על פי שיקול דעתו של אחראי האירוע ורכז המפעלים התנועתי, דבר זה יכול לייקר את האירוע.

 • מחנה הקיץ פועל תחת רישוי עסקים ומאושר על- ידי הגורמים הבאים: משרדי החינוך והבריאות, משטרה, מכבי האש, ובחלק מהמקרים גם על-ידי גורמים נוספים המוסמכים לכך.
 • קיימת חובה לחניך להגיע לביתו בסוף מפעל בדרך הקצרה והבטוחה ביותר, באחריותכם ההורים לוודא זאת.
 • נהלי משרד החינוך , חוזר מנכ"ל וחדר מצב לטיולים – אנו מציעים לך לגלוש באתר האינטרנט של משרד החינוך האגף לביטחון ובטיחות בכתובת –  http://www.education.gov.il/bitachon – להכיר את הנהלים ואת חוזרי מנכ"ל משרד החינוך שכאמור מחייבים את התנועה.
 • טלפון חדר מצב לטיולים : 02-6222211.

 

מידע מהשטח:

 • אנו ממליצים שלא להביא מכשירים סלולאריים! מאחר ואין ביכולתנו לדאוג לטעינתם או לפעולתם מהשטח.
 • לרשותכם טלפון שנועד לשמור על הקשר עם ההורים בארועים ארציים – 054-2500025.
 • בכדי לשמור על הרצף החוויתי של החניכים, לא נוכל לאפשר ביקורים במהלך המפעל, אלא אם ימסר אחרת מראש.
 • תנועת הנוער העובד והלומד, פתוחה לקבל כל הצעה לשיפור או שינוי, לרווחתם של החניכים, ניתן להעלות הצעות כאמור, לפקס : 057-7972423 או דוא"ל noal@noal.co.il.
 • אתר התנועה noal.org.il, דף הפייסבוק של התנועה – הנוער העובד והלומד – הדף הרשמי
 • לאור בקשות הורים וחניכים בחלק מהאירועים משודרות ומועלות לאינטרנט תמונות מהשטח.

 

ביטוח ואחריות לציוד:

 • החניכים, המדריכים וכל משתתפי ומארגני המפעל מבוטחים בביטוח צד ג' של התנועה.
 • התנועה אינה אחראית לאובדן ו/או נזקים ו/או קלקולים של הציוד האישי שיביאו החניכים, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מצלמות, כלי נגינה, טלפונים סלולריים, כסף מזומן וכו'.
 • החניכים מתבקשים שלא להביא ציוד יקר ערך ולהסתפק בציוד פשוט וצנוע המתאים לתנאי שטח, ולרוח התנועתית.

 

הרשמה ותשלום:

 • מחיר ההשתתפות במפעל התנועתי נקבע על- ידי המארגנים לפני כל מפעל או כחלק מההרשמה השנתית.
 • ככלל, מחיר ההשתתפות כולל את כל עלויות הטיול/המחנה/הסמינר: מזון, הסעות, ימי כיף, הכנה, ציוד, אבטחה, רפואה וכד'. המזון אינו כולל כריכים ליום הראשון של הפעילות (בוקר וצהריים).
 • תאריך אחרון להרשמה ותשלום הינו עד 14 ימים לפני תחילת האירוע באירוע מעל 3 ימים. 10 ימים לפני תחילת האירוע באירוע עד 3 ימים (כולל).
 • תאריך זה הינו תאריך אחרון לתשלום במחיר הנקוב. לאחר המועד הנ"ל במידה ויהיו מקומות . פנויים יעמוד מחיר ההשתתפות על המחיר המקורי + תוספת של 10%.
 • דרכי ההרשמה והתשלום – על-פי המצוין בחוזר להורים.
 • הפסיק החניך את המפעל במהלכו, בין אם משום שהורחק ובין אם מרצונו החופשי, לא יפוצה בהחזר כספי כלשהו.
 • במקרה של הפסקה מסיבות בריאותיות, יבחן ויישקל החזר כספי חלקי בהתאם למשך השהות במפעל על-פי נוהל ההחזרים ובהתאם לנסיבות.
 • לא יהיה שינוי במחיר המפעל עקב שינויים במסלול הטיול, אורכו ו/או תוכניתו בגין תנאי מזג אויר למעט מקרים קיצוניים ועל פי שיקול דעתה של התנועה.

ציוד בסיסי שעל החניכים להביא:

 • כובע (בחורף מומלץ להביא בנוסף צעיף וכובע צמר).
 • כלי מים – 4.5 ליטר למשתתף (3 בקבוקי 1.5 ליטר). בקיץ מומלץ לקרר לפני היציאה מהבית.
 • נעליים סגורות! (סנדלים ונעלי פלסטיק או כל נעל פתוחה, אינן מתאימות ולא יהיה ניתן לצאת
 • לטייל איתן).
 • תרמיל גב ריק, נוח להליכה ממושכת.
 • חולצת תנועה – לכל ימי הפעילות.
 • שק שינה וסדין – בקיץ! שק שינה ושמיכת פליז עבה בחורף! מומלץ להביא מזרון שטח.
 • בגדים חמים בחורף וקלילים בקיץ. (לא גופיות). לבנים, בגדים לשינה, מגבת, כלי וחומרי רחצה.
 • קרם הגנה מפני השמש, חומר דוחה יתושים, וזלין לשפתיים
 • בגד ים.
 • תרופות שנלקחות בקביעות ולמי שצריך.
 • כריכים ליום הראשון (בוקר וצהריים).
 • את הציוד יש לארוז בתיק גדול ואטום ולרשום עליו את שם החניך והקן.

 

לסיכום:

פעילות החוץ, הטיול הקצר או הארוך, היא פעילות חווייתית, מעשירה ומהנה עבור החניכים, והינה רכיב

חשוב בפעולת החינוך הבלתי פורמאלי, היציאה מהבית מאפשרת מפגש אחר וייחודי, אישי וקבוצתי.

בשל מורכבות האירועים בשנים האחרונות אנו נדרשים לדרישות ביטחון ובטיחות גבוהות, תמיכתכם

הכרחית להצלחת ויצירת חוויות אלו.